Toezicht/ Handhaving

Handhaven is een vak. De kranten staan vol met onderzoeken waarbij het toezicht en de handhaving onder de loep wordt genomen en veelal bekritiseerd. Dit raakt de kern van het overheidsorgaan. De geloofwaardigheid. Het publiekelijk vertrouwen. De aan hen toegekende bevoegdheden ter bescherming van waarden in de samenleving dienen op consequente en juiste wijze te worden toegepast. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn in de wet opgenomen vereisten bij de totstandkoming en de inhoud van bestuurlijke besluiten. En hierop kan een ieder zich beroepen. Een handhavingsbeleid, goed opgeleid/ getraind personeel, de juiste toepassing van bevoegdheden, standaarden voor uniformiteit en rechtsgelijkheid, allen instrumenten die kunnen bijdragen aan een standvastig en betrouwbaar overheidsorgaan. Larssen levert in dit werkveld onder meer onderzoeken naar juridische vraagstukken en diensten op gebied van ontwikkeling van kennis en het opstellen van handhavingsbeleid en uitvoeringskaders.